Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Prochowice
Szukaj w tym dziale:

Prochowice, dnia 06.02.2023 r.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach
ogłasza nabór na stanowisko –

Inspektor do spraw świadczeń
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach

Jednostka ogłaszająca:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice

 

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
6) wykształcenie wyższe, preferowane administracja
7) wymagany staż pracy –
2 lata w administracji, preferowane doświadczenie zawodowe w Ośrodku Pomocy Społecznej
8) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną
znajomością przepisów:

- ustawy o pomocy społecznej
- kodeksu postępowania administracyjnego

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

9) bardzo dobra znajomość obsługi komputera MS Office, w szczególności programu komputerowego Pomost do obsługi świadczeń oraz Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność interpretacji przepisów prawa

2) predyspozycje osobowościowe: dobra organizacja czasu pracy, staranność, dokładność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
3) wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1. Udzielanie informacji dotyczących korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,

2. Przygotowanie poczty do wysyłki,

3. Obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej i poczty elektronicznej,

4. Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych,

5. Prowadzenie rejestrów świadczeń i wydawanych decyzji,

6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

7. Przekazywanie organom odwoławczym akt spraw osób odwołujących się od decyzji administracyjnych,

8. Obsługa programu do ewidencji podopiecznych Pomost,

9. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń pieniężnych,

10. Prowadzenie sprawozdawczości zgodnej z ustawą o statystyce publicznej, sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z udzielonych świadczeń,

11. Przygotowanie danych dla potrzeb sprawozdawczości przy wykorzystaniu bazy danych,

12. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora.

 

VI. Warunki zatrudnienia na stanowisku


Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy z obsługą komputera powyżej 4 godzin
dziennie; w budynku bezpieczne warunki pracy z występowaniem barier architektonicznych.
Wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w M-GOPS w Prochowicach
Przewidywany okres zatrudnienia: marzec 2023 r.
Ilość etatów – 1.


V. Wymagane dokumenty:
 

życiorys (cv) i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie oraz kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).

 

Dodatkowe informacje

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, 59-230 Prochowice
 • Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora do spraw świadczeń” prosimy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, 59-230 Prochowice w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 24.02.2023 r. do godziny 14.00
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę
Wybór kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje i doświadczenie oraz rozmowę.
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.
Dyrektor MGOPS Prochowice może w każdym momencie unieważnić nabór.


 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE RODO 

 

Opiekun dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach
ogłasza nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym;

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno -wychowawczym;

 • zakładzie rehabilitacji;

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b) kształtowania nawyków celowej aktywności,
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
2) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
6) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

 4. Zrównoważenie emocjonalne.

 5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 6. Prawo jazdy kat. B, samochód do dyspozycji,


III. Zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
2. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
\ i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
w szczególności takich jak:

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu,
• korzystanie z usług różnych instytucji,

2. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
• współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno– rentowych,
• w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

2. d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
• w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
• w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
• w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

2. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
• pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
• zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,


3. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:


a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
h) wzmożona codzienna pielęgnacja chorego tj. mycie i kąpiel, pranie bielizny osobistej i pościelowej, układanie chorego w łóżku, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń oraz czynności zlecone przez lekarza.


4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:


a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.


5. Wymagane dokumenty:


• życiorys (cv) i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie oraz kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).6. Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
• Miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Prochowice, usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.
• Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


7. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” prosimy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, 59-230 Prochowice w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 26 września 2022r r. do godz. 15ºº.
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wybór kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje
i doświadczenie oraz rozmowę.
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.
Dyrektor Mgops Prochowice może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

Dyrektor M-GOPS Agnieszka Rejchan

 

 

 


Załączniki do pobrania:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE RODO 

 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach

Zakres obowiązków

 1. praca socjalna;

 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 3.  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;  skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 4.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 5.  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 6.  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin' grup i środowisk społecznych;

 7.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 8.  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 10.  przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy;

 11. diagnozowanie podległego rejonu.

Wymagania niezbędne:

1. Kandydat musi spełnia co najmniej jeden niżej wymienionych warunków:

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

3) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U . z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

4) spełnienie wymagań określonych w art.156 pkt. 1, 1a, 3, 3a, 4,5 ustawy z dnia 12 malca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z póz zm.).

Wyciąg art.156 ustawy o pomocy społecznej:

1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.

3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty

życiorys (cv) i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie oraz kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).


 

Dodatkowe informacje

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
• Miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Prochowice
• Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” prosimy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, 59-230 Prochowice w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 11 lutego 2022 r. do godziny 14.00
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wybór kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje i doświadczenie oraz rozmowę.
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.
Dyrektor MGOPS Prochowice może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE RODO

 

 

 

Opiekun dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach
ogłasza nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym;

 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 • ośrodku terapeutyczno- edukacyjno -wychowawczym;

 • zakładzie rehabilitacji;

 • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1)a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b) kształtowania nawyków celowej aktywności,
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
2) Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
3) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Posiadanie obywatelstwa polskiego.
6) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

 2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.

 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

 4. Zrównoważenie emocjonalne.

 5. Odporność na trudne sytuacje i stres.

 6. Prawo jazdy kat. B, samochód do dyspozycji,


III. Zakres wykonywanych czynności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
2. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
\ i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia
i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
w szczególności takich jak:

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,
w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu,
• korzystanie z usług różnych instytucji,

2. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
• współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno– rentowych,
• w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

2. d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach
i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
• w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
• w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
• w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

2. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
• pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
• zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,


3. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:


a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
h) wzmożona codzienna pielęgnacja chorego tj. mycie i kąpiel, pranie bielizny osobistej i pościelowej, układanie chorego w łóżku, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń oraz czynności zlecone przez lekarza.


4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:


a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.


5. Wymagane dokumenty:


• życiorys (cv) i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie oraz kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. 119s.1).6. Dodatkowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
• Miejsce wykonywania pracy: teren Gminy Prochowice, usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.
• Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


7. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” prosimy składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, 59-230 Prochowice w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 30 lipca 2021r r. do godz. 15ºº.
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Wybór kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów, posiadane kwalifikacje
i doświadczenie oraz rozmowę.
Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.
Dyrektor Mgops Prochowice może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

Dyrektor M-GOPS Agnieszka Rejchan

 

 

 


Załączniki do pobrania:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE RODO 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY


 

WYMIAR CZASU PRACY : 1/2 ETATU ( zadaniowy system czasu pracy)

RODZAJ UMOWY : umowa o prace na czas określony, od 1 stycznia 2021r.


 

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

 1) posiada :

a) obywatelstwo polskie

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

d) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

e) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy i własny samochód

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

3) wysoka kultura osobista,

4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres

6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10) nieposzlakowana opinia.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 nr 218 z poźn. zm), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Informacje dodatkowe:

 1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 7-8..

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,

2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4) Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

5) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

6) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności

8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

10) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 18 grudnia 2020r. do siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach lub na adres :


Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (76) 8584387 lub 601170584  pon.- pt w godz. 7.30 do 15.00.
Dyrektor M-GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.


 

DYREKTOR M-GOPS

W PROCHOWICACH

mgr Agnieszka Rejchan


Załączniki do pobrania:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIAZKÓW ALIMENTACYJNYCH

5. OŚWIADCZENIE RODO 

 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY


 

WYMIAR CZASU PRACY : 1/2 ETATU ( zadaniowy system czasu pracy)

RODZAJ UMOWY : umowa o prace na czas określony.


 

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

 1) posiada :

a) obywatelstwo polskie

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

d) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

e) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy i własny samochód

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

3) wysoka kultura osobista,

4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres

6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10) nieposzlakowana opinia.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 nr 218 z poźn. zm), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Informacje dodatkowe:

 1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 7-8..

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,

2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4) Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

5) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

6) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności

8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

10) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 22 maja 2020r. do siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach lub na adres :


Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (76) 8584387 lub 60117584  pon.- pt w godz. 7.30 do 14.00.
Dyrektor M-GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.


 

DYREKTOR M-GOPS

W PROCHOWICACH

mgr Agnieszka Rejchan


Załączniki do pobrania:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

2. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

3. OŚWIADCZENIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIAZKÓW ALIMENTACYJNYCH

5. OŚWIADCZENIE RODO

 

 

2019-07-05 - Nabór na stanowisko – Główny Księgowy –
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Prochowicach

Prochowice, dnia 05.07.2019r.

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach
ogłasza nabór na stanowisko –
Główny Księgowy
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach

 

Jednostka ogłaszająca:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach

ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice

 

Data ogłoszenia:

05.07.2019 r.

 

Termin składania dokumentów:

26.07.2019 r.

 

Wymagane wykształcenie:

Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania podstawowe:


Głównym księgowym może być osoba, która obligatoryjnie:

 1. ma obywatelstwo polskie;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. ma nieposzlakowaną opinię;

 5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 6. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

 7. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

 8. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

 9. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

 10. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe);

 11. znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych.

Wymagania dodatkowe :

1. Doświadczenie w pracy w samorządowej jednostce budżetowej, a w szczególności w

instytucjach pomocy społecznej.

2. Umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych.

3. Rzetelność, samodzielność, operatywność.

4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych.

5. Zaangażowanie i dyspozycyjność.

6. Umiejętność analitycznego myślenia.

7. Komunikatywność.

8. Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych.

 

Zakres obowiązków:

 1. Główny Księgowy odpowiada za dyscyplinę budżetową, sprawy majątkowe
  i niemajątkowe Ośrodka oraz prowadzenie obsługi bankowej w zakresie realizacji gotówkowych i bezgotówkowych operacji finansowych, w tym także skuteczną windykację należności;

 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu planu finansowego , zmian w planie finansowym, nadzór i bieżąca analiza realizowanego planu finansowego;

 2. opracowanie i nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych określających potrzeby w zakresie działalności Ośrodka;

 3. prowadzenie rachunkowości Ośrodka;

 4. prowadzenie bieżącej ewidencji wydatkowania środków budżetowych na świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie Dobry Start oraz świadczenie wychowawcze;

 5. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planów dochodów i wydatków, sprawozdań GUS;

 6. sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych;

 7. nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Ośrodka i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;

 8. podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;

 9. przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zmian planów finansowych;

 10. prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;

 11. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów księgowych;

 12. dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

 13. windykacja i nadzór nad ściąganiem należności zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 14. naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka- sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatku od osób fizycznych, składek ZUS, prowadzenie ewidencji płacowej, zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenie oraz umów o dzieło;

 15. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innych wynikających z przepisów prawa;

 16. sporządzanie deklaracji ZUS, naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

 17. prowadzenie ewidencji wszystkich składników majątkowych;

 18. sporządzanie rejestrów sprzedaży, ewidencji, cząstkowych deklaracji VAT - 7 oraz comiesięczne przekazywanie ich do gminy celem rozliczenia podatku VAT;

 19. obsługa finansowa i rozliczanie środków pozyskanych z dotacji lub konkursów, w tym z Programów RPO WO (projekty unijne);

 20. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

 21. współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

 

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys („CV” z opisem przebiegu pracy zawodowej, jeśli kandydat taką wykonywał),

 3. kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),

 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w wymaganym zakresie lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),

 5. inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,

 6. świadectwa pracy lub zaświadczenia dot. zatrudnienia, jeśli kandydat takie posiada (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem),

 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.1260 z późn zm.)”.

  Warunki pracy:

Termin rozpoczęcia pracy 15 września 2019 r., na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%;

Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejsko- Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6 lub przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach , ul. Lwowska 6,
59-230 Prochowice z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy", w terminie
do dnia 26 lipca 2019 r.,  do godz. 12.00.

 Uwagi:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy wykraczających poza katalog wskazany w art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016, str.1) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. Nr , poz.1260 z późn zm.)”.

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 76/8584387, od poniedziałku do czwartku w godz.: 7.30 – 15.30, piątek od 7.00 do 15.00.


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6, 59-230 Prochowice.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mgopsprochowice.pl
3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, na zasadzie art. 6 ust 1 lit. a i c) RODO (na podstawie zgody oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator), przy czym podstawą przetwarzania danych bez Pana/i odrębnej zgody jest art. 22(1) §1 Kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie  przetwarzanie Pani/Pana danych następuje na podstawie udzielonej zgody.
4.odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5. Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

6.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.
7.jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
9.ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".
10.podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo (art. 22(1) §1 Kodeksu pracy), a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych następuje w sposób dobrowolny, Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.
11.Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 Załączniki

Kwestionariusz_osobowy-1.pdf


 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PROCHOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PROCHOWICACH

 

Referent ds. świdczeń rodzinnych i funduszu alimentcyjnego ( ½ etatu)

......................................................................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy )

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek – administracja publiczna,

ekonomia )

c) cieszy się nieposzlakowaną opinię,

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

a) posiada co najmniej 1 roczny staż pracy w urzędach na pokrewnych stanowiskach,

b) posiada cechy osobowości takie jak:odpowiedzialność, sumienność, umiejętność

pracy w zespole i z ludźmi,

c) posiada podstawową znajomość problematyki z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego,

d) posiada dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów

informatycznych MS Office ( Word, Excel ).

e) posiada ogólną znajomość przepisów, min. z zakresu kodeksu postępowania

administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych

i funduszu alimentacyjnego

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

a) wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz

alimentacyjny,

b) ustalanie na podstawie wymaganej dokumentacji w oparciu o ustawę z dnia 28

listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych i ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego -

prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

c) terminowe i zgodne z przepisami załatwianie wniosków,

d) przygotowanie decyzji o przyznawaniu bądź odmowie przyznania świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

e) wydawanie decyzji administracyjnych za potwierdzeniem odbioru o przyznaniu lub

odmowie przyznania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

f) sporządzanie list do wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

g) obsługa programu komputerowego do ewidencji osób uprawnionych do świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 

 

h) współpraca z DUW w sprawach dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

i) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na świadczenia

rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz rozliczanie tych środków,

j) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z udzielonych świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

k) przekazywanie organom odwoławczym akt sprawy osób odwołujących się od decyzji

administracyjnej,

l) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie sporządzania wywiadów

środowiskowych,

ł) dokonywanie kwartalnych rozliczeń pomiędzy wypłaconym przez ops funduszem a

wyegzekwowanymi przez komorników świadczeniami alimentacyjnymi i na tej

podstawie ustalenie dalszych uprawnień do funduszu i jego wysokości,

m) współpraca z komornikami, innymi organami i instytucjami w zakresie realizacji zadań

wynikających ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego,

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) kserokopie świadectw pracy,

f) oświadczenie kandydata o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw

publicznych,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które kandydat

uważa za ważne dla przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy – na stanowisko „ Referent ds Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego” osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach pok. nr 1 w godz 730 - 1530 pon-czw. i 700 – 1500 piątek, bądź pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS)

na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, ul.Armii Czerwonej 6,

59-230 Prochowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2015r. do godz. 1500.

(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

Aplikacje, które wpłyną do M-GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458.)

W przypadku wyboru osoby, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W okresie zatrudnienia osoba zobowiązana jest odbyć służbę przygotowaweczą zakończoną egzaminem.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wynkiu naboru przed podpisaniem umowy.

 

5. Informacje uzuełniające:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne zostanie ogłoszona w BIP

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, oraz na tablicy

informacyjnej w M-GOPS w Prochowicach,

b) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani

telefonicznie o terminie dalszego postepowania.

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Prochowicach.

d) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze naboru zostaną

dołączone do jego akt osobowych,

 

 

DYREKTOR

M-GOPS w Prochowicach

mgr Agnieszka Rejchan

 

 

 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PROCHOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
ASYSTENT RODZINY


 


 

WYMIAR CZASU PRACY : 1/2 ETATU ( zadaniowy system czasu pracy)

RODZAJ UMOWY : umowa o prace na czas określony.


 

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

 1) posiada:

a) obywatelstwo polskie

b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 


 

Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy i własny samochód

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

3) wysoka kultura osobista,

4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres

6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10) nieposzlakowana opinia.

 Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny OPS;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Informacje dodatkowe:

 1) Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

3) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

4) Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

5) Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

6) Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe , podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

7) Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 7-8..

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie,

2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

4) Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

5) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

6) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7) Oświadczenie kandydata o niekaralności

8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

10) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm."

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 18 grudnia 2015r. do siedziby Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach lub na adres :
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, ul. Armii Czerwonej 6, 59-230 Prochowice
.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (76) 8584387  pon.- pt w godz. 7.30 do 15.00.

Dyrektor M-GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.


 

DYREKTOR M-GOPS

W PROCHOWICACH

mgr Agnieszka Rejchan


 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 10/2014 z dnia 3 grudnia 2014r

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy

Społecznej w Prochowicach

 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PROCHOWICACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PROCHOWICACH

 

Referent ds. dodatków mieszkaniowych

......................................................................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy )

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada wykształcenie wyższe,

c) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

d) posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

 

2. Wymagania dodatkowe kandydata:

a) posiada co najmniej 1 roczny staż pracy w urzędach na pokrewnych stanowiskach,

b) posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i z ludźmi,

c) posiada podstawową znajomość problematyki z zakresu dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, programu PŁATNIK,

d) posiada dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów informatycznych MS Office ( Word, Excel ).

e) posiada ogólną znajomość przepisów, min. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) Ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,

b) Sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu

lub odmowie dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych,

c) Sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych, dodatków

energetycznych

d) Przekazywanie organom odwoławczym akt sprawy osób odwołujących

się od decyzji administracyjnej,

e) Sporządzanie sprawozdań z przyznanych dodatków mieszkaniowych, dodatków

energetycznych i o wykorzystanych środkach finansowych,

f) Opracowanie planów finansowych na realizację zadań,

g) Obsługa programu do ewidencji osób uprawnionych do świadczeń

h) Zgłaszanie pracowników i ich rodzin oraz świadczeniobiorców do ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych w systemie PŁATNIK,

i) Sporządzanie miesięcznych raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych

pracowników i osób uprawnionych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy,

d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub

zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

e) kserokopie świadectw pracy,

f) oświadczenie kandydata o niekaralności,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania

z pełni praw publicznych,

h) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy – na stanowisko „ Referent ds Dodatków Mieszkaniowych” osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach pok. nr 1 w godz 730 - 1530 pon-czw. i 700 - 1500 piątek, bądź pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach, ul.Armii Czerwonej 6, 59-230 Prochowice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2014r. do godz. 1500.

(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

Aplikacje, które wpłyną do M-GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458.)

 

5. Informacje uzuełniające:

a) lista osób, które spełniły wymagania formalne zostanie ogłoszona w BIP

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, oraz na tablicy

informacyjnej w M-GOPS w Prochowicach,

b) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postepowania.

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach.

d) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 

 

DYREKTOR                    

M-GOPS w Prochowicach

mgr Agnieszka Rejchan