Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
Zadania samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacji i kadr

Do zadań  samodzielnego stanowiska pracy do spraw organizacji i kadr należy w szczególności:

1.        W zakresie spraw organizacyjno – archiwizacyjnych:

 

1)             realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)             organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)             opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego/miejskiego;

4)             prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)             prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)             organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)             organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego

8)             przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

9)             opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

10)         organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

11)         realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

12)         prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

13)         zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

2. W zakresie spraw kadrowych:

1)             realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

2)             przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;

3)             opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

4)             opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5)             ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

6)             prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

7)             sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8)             realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

9)             analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

10)         prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1652
Wprowadzony przez: Mirosław Rabiega
Data opublikowania: 2009-11-25 11:20:42
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-11-25 11:23:36 Mirosław Rabiega
Publikacja artykułu