Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Pyrzycach 

prowadzi komórka właściwa do spraw organizacji i kadr. 

Szukaj w tym dziale:

Organizację oraz szczegółowy zakres działania archiwum zakładowego reguluje:

Zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2000 r. Nr 4, poz. 29).

Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji określa „Instrukcja” stanowiąca załącznik do w/w Zarządzenia.