Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu obiektów KP PSP Inowrocław

Klauzula informacyjna  – dot. monitoringu obiektów KP PSP Inowrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że: w obiektach i pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

  • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133, tel. 52 3521 50 21, e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl).
  • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod_inowroclaw@kujawy.psp.gov.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w KP PSP Inowrocław.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w związku z 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  • Wchodząc na obszar objęty monitoringiem Pani/Pan potwierdza, że zapoznał się                     z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa                o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 21 dni od momentu zapisu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,                                              e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1101
Wprowadzony przez: Andrzej Stachowicz
Data opublikowania: 2019-04-02 11:23:15
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-09-12 12:19:47 Andrzej Stachowicz
2019-04-02 11:51:11 Andrzej Stachowicz Publikacja artykułu
2019-04-02 11:51:04 Andrzej Stachowicz