Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Zadania i kompetencje - Sekcja finansów


Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

Szukaj w tym dziale: