Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Zadania i kompetencje - Komendant Powiatowy


Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;
 17. prowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 1. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych
  na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Szukaj w tym dziale: