Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:
Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta powiatowego, przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, we wtorek w godzinach od 8.00. do 10.00. i od 14.00. do 15.30.


Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego:
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
2)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46);
3) Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu.
Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym:
1) liczba porządkowa;
2) data wpływu;
3) skąd otrzymano;
4) nazwisko i imię skarżącego (wnioskodawcy);
5) adres skarżącego (wnioskodawcy);
6) krótka treść skargi (wniosku), czego dotyczy;
7) data przekazania według właściwości;
8) komu doręczono skargę (wniosek) do załatwienia;
9) data doręczenia i pokwitowanie;
10) data wysłania odpowiedzi;
11) wynik rozpatrzenia (pozytywny–negatywny).
Ochronie podlegają wszelkie dane wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Rejestr prowadzi mł. kpt. Bogumiła Trybulska kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej.


W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje kancelaria ogólna, w której rejestrowana jest korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz do komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP. Po zarejestrowaniu sprawy w książce kancelaryjnej i dekretacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem zainteresowanego.
Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcę zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KP PSP.

Szukaj w tym dziale: