Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa wykonują:

- wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie,

-  Komendant Powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów  Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą.

Zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 ze zmianami), ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami).

Szukaj w tym dziale: