Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Zadania i kompetencje - Sekcja organizacyjno-kadrowa


Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności:


I. W zakresie zadań organizacyjno-kadrowych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 13. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
 14. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
 15. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 16. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 17. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 18. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 19. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 20. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 21. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

II. W zakresie ochrony informacji niejawnych, realizacja zadań określanych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r., Nr 196, poz. 1631, we współdziałaniu z pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Szukaj w tym dziale: