Polityka prywatności Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Polityka prywatności

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych w TENSORPOLSKA

TENSORPOLSKA Jarosław Dębski z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, zwana dalej TENSORPOLSKA będzie przetwarzać dane osobowe, podlegające RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez TENSORPOLSKA zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2. RODO.

Definicje:

Osoba fizyczna (“osoba, której dane dotyczą”) to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

Administrator danych osobowych („Administrator”) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający („Procesor”) przetwarza dane Osoby fizycznej na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym a Administratorem.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, objęte RODO.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

TENSORPOLSKA jako Podmiot przetwarzający

Sposób w jaki TENSORPOLSKA przetwarza Dane osobowe jako Procesor został opisany i zdefiniowany w umowie pomiędzy TENSORPOLSKA i klientem, jako Administratorem, włącznie z opisem świadczonych usług. Dane Osoby fizycznej jakie przetwarzamy jako Procesor zależą rodzaju świadczonych usług na rzecz Administratora, każdorazowo opisane w umowie.

TENSORPOLSKA jako Administrator danych osobowych

Zakres i sposób w jaki TENSORPOLSKA przetwarza Twoje dane osobowe jako Administrator jest każdorazowo determinowany przez umowę o świadczenie usług oferowanych przez TENSORPOLSKA, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez TENSORPOLSKA działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez TENSORPOLSKA ciążącego na TENSORPOLSKA obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TENSORPOLSKA (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody.

Podstawa prawna przetwarzania:

  • Wypełnienie umowy na korzystanie z usług przez osobę fizyczną, na przykład przez zarządzanie profilem/kontem użytkownika w systemie.
  • Aby zrealizować uzasadnione interesy TENSORPOLSKA (pod warunkiem, że interesy osób, których dane dotyczą, nie zastępują takich interesów), np. w celu ulepszenia usług lub doświadczenia użytkownika, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego, aby zapobiec utracie lub szkodom TENSORPOLSKA lub stron trzecich lub aby zapobiec działaniom, które mogą zagrozić TENSORPOLSKA lub własności strony trzeciej lub danych osobowych innych użytkowników usług.
  • Zgoda, np. w przypadku działań marketingowych usług TENSORPOLSKA
  • Wypełnienie prawnego obowiązku, którego TENSORPOLSKA jest stroną, np. przechowywania danych osobowych dla celów księgowych.

Użytkownik końcowy (osoba fizyczna) może w każdym czasie:

  • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • Żądać eksportu swoich danych,
  • Rozwiązać umowę.

TENSORPOLSKA będzie przechowywała Dane Osobowe tak długo jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania zawartego w umowie lub regulaminie zawartym między TENSORPOLSKA, a Osobą fizyczną, i będzie te dane przechowywała na czas obowiązywania umowy lub do momentu w którym Osoba fizyczna zażąda ich usunięcia. Proszę mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach odrębne przepisy prawne wymuszają na TENSORPOLSKA przechowywanie dłuższe niż wymaga tego umowa, np. w celach przechowywania danych finansowych (np. dane z faktur, dokumentujące realizację usług), dane także mogą być przechowywane w prawnie uzasadnionych celach i w interesie TENSORPOLSKA, włączając w to, ale nie ograniczając takich jak ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

TENSORPOLSKA może udostępniać dane osobowe firmom trzecim, np.: firmom hostingowym świadczącym usługi dla TENSORPOLSKA w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci dostawcy będą upoważnienie do wykorzystywania Danych osobowych w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla TENSORPOLSKA. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

TENSORPOLSKA jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami TENSORPOLSKA) oraz Rejestrom, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej z TENSORPOLSKA umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom TENSORPOLSKA na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy TENSORPOLSKA a Podwykonawcami TENSORPOLSKA. Przekazanie danych osobowych Rejestrom następuje na podstawie zawartej przez Klienta z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Klienta z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto TENSORPOLSKA jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych Klienta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

W jaki sposób wykorzystujemy ciasteczka(cookies)?

TENSORPOLSKA wykorzystuje ciasteczka i podobne technologie na swoich stronach. Ciasteczka pomagają w określeniu, które z naszych stron internetowych są najbardziej popularne, jak często i przez jaki czas są odwiedzane. Te dane są wykorzystywane do rozwoju i analizy naszych usług oraz tworzenia celowanych kampanii marketingowych.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dbanie o bezpieczeństwo Danych osobowych jest bardzo wysokim priorytetem TENSORPOLSKA. W związku z tym ciągle pracujemy nad poprawą ochrony Danych osobowych. Specjalną uwagę przykłada się do informacji, a w szczególności do Danych Osobowych. Działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zrównoważenie ekspozycji na ryzyko, wartości biznesowej dostępnej technologii, luk w zabezpieczeniach i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. TENSORPOLSKA dąży do wdrożenia środków bezpieczeństwa poprzez ustalenie odpowiedniej ochrony Danych Osobowych, a przez to uniemożliwienie ujawnienia Danych Osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że TENSORPOLSKA przetwarzając dane osobowe narusza przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, miejsca w którym domniemane naruszenie miało miejsce lub dowolnego odpowiednio organu nadzorczego.

Zmiany niniejszej polityki

TENSORPOLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki zastępuje postanowienia zawarte w poprzednich wersjach. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronach TENSORPOLSKA lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki. Zostaniesz powiadomiony o każdej zmianie polityki prywatności o jakiej powinieneś wiedzieć albo która wymaga twojej zgody.

Informacja kontaktowa

Jeżeli jesteś bezpośrednim Klientem TENSORPOLSKA, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.nbip.pl

do góry wydrukuj