Rozporządzenie w sprawie BIP z dnia 5 czerwca 2002 Dz.U.02.67.619 Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Rozporządzenie w sprawie BIP z dnia 5 czerwca 2002 Dz.U.02.67.619

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.) Dz.U.02.67.619

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, obejmujące: a) strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, b) standardy struktury stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje publiczne organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne,

2) zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej,

3) standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

2) Biuletyn - Biuletyn Informacji Publicznej,

3) adres URL - adres wskazujący lokalizację strony głównej lub podmiotowej strony Biuletynu w sieci teleinformatycznej (adres strony www),

4) hasło dostępu - indywidualne hasło będące ciągiem znaków literowych, cyfrowych i innych, znane jedynie osobie uprawnionej do dokonywania zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie,

5) identyfikator - ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do dokonywania zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie,

6) mechanizmy baz danych - elementy oprogramowania serwera pozwalające na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie,

7) menu podmiotowe - wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych w Biuletynie,

8) menu przedmiotowe - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w Biuletynie, na podstawie ustawy lub ustaw szczególnych,

9) moduł wyszukujący - element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron Biuletynu zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego Biuletyn,

10) moduł administracyjny - element oprogramowania serwera umożliwiający dostęp (po podaniu identyfikatora i hasła dostępu) do Biuletynu w celu dokonania niezbędnych zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie,

11) moduł bezpieczeństwa - programowe lub sprzętowo-programowe rozwiązanie techniczne pozwalające na odseparowanie informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu od sieci Internet, w sposób uniemożliwiający niekontrolowaną penetrację lub eksplorację tych informacji albo ich zniszczenie lub modyfikację przez osoby nieuprawnione,

12) odwiedzający Biuletyn - osobę poszukującą informacji publicznej w Biuletynie,

13) odwiedziny Biuletynu - wywołanie strony głównej lub podmiotowej strony Biuletynu,

14) podmiotowe strony Biuletynu - strony Biuletynu, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy,

15) serwer - komputer, w którym są zgromadzone informacje publiczne udostępniane w Biuletynie.

§ 3.
 Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

§ 4.
 Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

§ 5.
Informacje publiczne zawarte w Biuletynie udostępnia się odwiedzającym Biuletyn przez całą dobę bez przerwy, z zastrzeżeniem § 22.

§ 6.
Informacje publiczne udostępniane w Biuletynie nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów.

Rozdział 2

Struktura strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

§ 7.
Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.

§ 8.

1. Strona główna Biuletynu zawiera:

1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących stronę główną Biuletynu,

3) instrukcję korzystania z Biuletynu,

4) menu podmiotowe wraz z adresami URL,

5) menu przedmiotowe,

6) informację o liczbie odwiedzin podmiotowych stron Biuletynu i poszczególnych grup tematycznych w menu przedmiotowym,

7) rejestr zmian treści strony głównej Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,

8) moduł wyszukujący.

2. Strona główna Biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym.

Rozdział 3

Standardy struktury podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej

§ 9.

1. Podmiotowe strony Biuletynu są tworzone w formie odrębnych stron www.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, posiada własny internetowy serwis informacyjny, podmiotową stronę Biuletynu utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tego serwisu, poprzez umieszczenie na stronie głównej serwisu przycisku ekranowego Biuletynu z logo Biuletynu, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony Biuletynu.

§ 10.
 Podmiotowe strony Biuletynu umieszcza się na serwerze podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, albo na innym serwerze obsługującym taki podmiot.

§ 11.
Na podmiotowych stronach Biuletynu umieszcza się przyciski ekranowe umożliwiające dostęp do strony głównej Biuletynu oraz do strony głównej istniejącego internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 12.

1. Podmiotowa strona Biuletynu zawiera:

1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,

3) instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,

4) menu przedmiotowe,

5) informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,

6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,

7) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nieudostępnionych w Biuletynie,

8) moduł wyszukujący.

2. Podmiotowa strona Biuletynu nie może zawierać reklam i innych treści o charakterze komercyjnym.

Rozdział 4

Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

§ 13.

1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacje o adresie URL utworzonej przez siebie podmiotowej strony Biuletynu, o nazwie podmiotu oraz o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji, które przekazali w celu zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu, oraz o likwidacji podmiotu.

§ 14.
Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i podmiotowych stron Biuletynu, nie później niż w ciągu 24 godzin od wprowadzenia tych zmian.

§ 15.

1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@bip.gov.pl. w sposób zapewniający integralność i uwierzytelnienie nadawcy przesłanych informacji.

2. W przypadku braku możliwości przekazania informacji, o których mowa w § 13, w sposób określony w ust. 1, dopuszcza się przekazywanie tych informacji drogą pocztową.

3. Administrator strony głównej Biuletynu jest obowiązany potwierdzić odbiór informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział 5

Standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 16.

1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za:

1) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji,

2) dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinni posiadać indywidualny zewnętrzny identyfikator oraz zewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu, nadane przez administratora tej strony.

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinni posiadać indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu, nadane przez administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, nie posiada własnego internetowego serwisu informacyjnego, indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego podmiotowej strony Biuletynu nadaje pracownikom, o których mowa w ust. 1 pkt 2, administrator podmiotowej strony Biuletynu.

§ 17.

1. Pracownicy, o których mowa w § 16 ust. 1, prowadzą dzienniki, w których odnotowują zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. Administrator strony głównej Biuletynu i administratorzy podmiotowych stron Biuletynu dokonują bieżącej, nie rzadziej niż co 24 godziny, kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1.

§ 18.
Serwer strony głównej Biuletynu oraz serwery podmiotowych stron Biuletynu ochrania się przez moduł bezpieczeństwa.

§ 19.
Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.

§ 20.
Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

§ 21.

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, są zobowiązane do posiadania serwera zastępczego.

2. W przypadku awarii serwera strony głównej lub podmiotowej strony Biuletynu serwer, o którym mowa w ust. 1, przejmuje jego funkcje.

§ 22.
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony Biuletynu odwiedzający podmiotową stronę Biuletynu jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną. Czas ten nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

do góry wydrukuj